Het Tijhuis is in 1995 opgericht en biedt sinds jaren laagdrempelige zorg voor kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen die woonachtig zijn in Nijmegen en omgeving. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere hulpverleners in de regio.

Wij bieden hulp aan:

  • jongeren tussen 12 en 16 jaar en beide ouders
  • jongeren tussen 16 jaar en 18 jaar (met toestemming van de jongere kunnen ook ouder(s) worden betrokken)
  • volwassenen vanaf 18 jaar

Wij zijn gespecialiseerd in deze vormen van hulp en als zodanig erkend door de gemeente, overheid, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

Hoe werken wij?

  • een snelle start met een eerste gesprek binnen 3 tot 4 weken (mocht dit onverhoopt niet mogelijk dan laten wij u dit weten).
  • een diversiteit aan therapievormen, zie hiervoor ons behandelaanbod.
  • psychodiagnostiek: zowel algemeen als probleemspecifiek

Klachtenregeling en geschillencommissie

De klachtregeling verloopt via een klachtfunctionaris van de NVGzP.
Mochten er onverhoopt klachten zijn, dan stellen wij het op prijs wanneer u daarover eerst contact opneemt met de praktijkhouder, Ditte Slabbekoorn of de interne klachtenfunctionaris Debbie van Norel.
De wet geeft u de mogelijkheid in beroep te gaan indien u het ergens niet mee eens bent.
Zie http://www.nvgzp.nl/public/klachtenregeling-NVGzP-voor-clienten.pdf
Zie ook http://www.nvgzp.nl/nvgzp-regelt-aansluiting-geschillencommissie-wkkgz/

Kwaliteitsstatuut
Per 1-1-2017 zijn regiebehandelaren gebonden aan de regels van het kwaliteitsstatuut betreffende de behandelingen van volwassen cliënten. U kunt het kwaliteitsstatuut ter inzage opvragen bij de praktijkhouder mw. Ditte Slabbekoorn.

Vertrouwelijkheid

De wetgever verplicht de hulpverlener tot het zorgvuldig bewaken van zaken die rond uw persoon aan de orde komen. Zonder uw toestemming zal hij hierover geen mededelingen doen aan derden.
U hebt recht op inzage in uw dossier dan wel in het dossier van uw minderjarige kind (boven de 12 jaar is ook toestemming nodig van uw kind). Anderen krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Voor meer informatie over de procedure rondom inzage kunt u contact opnemen met de praktijk.

Toestemming

Wat betreft toestemming voor behandeling en recht op informatie voor de cliënt en/of ouders/voogd houden wij ons aan de wettelijke regelingen zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Ook in het geval van echtscheiding gelden de wettelijke regelingen met betrekking tot toestemming en informatieverstrekking.
Meer informatie hierover kunt u opvragen of vinden op website: www.hulpgids.nl onder het kopje Recht.

Wachttijd jeugdzorg:

Gespecialiseerde GGZ

De huidige wachttijd tussen aanmelding en intake bedraagt op dit moment:           6-8 weken

De huidige wachttijd tussen intake en de start van de behandeling bedraagt op dit moment:  2 weken

Wachttijd volwassenzorg:

Laatst bijgewerkt: 18-02-2020

Generalistische Basis GGZ

De huidige wachttijd tussen aanmelding en intake bedraagt op dit moment:        aanmeldingsstop tot nader orde

De huidige wachttijd tussen intake en de start van de behandeling bedraagt op dit moment:  nvt

Gespecialiseerde GGZ

De huidige wachttijd tussen aanmelding en intake bedraagt op dit moment:       aanmeldingsstop tot nader orde

De huidige wachttijd tussen intake en de start van de behandeling bedraagt op dit moment: nvt

Disclaimer:

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder/huisarts, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).